Úvodní ustanovení

Pro internetový obchod na www.frantic.cz, jehož provozovatelem je Genesys s.r.o. Pražská 675/100, 46601 Jablonec n.N. IČ:25028511, DIČ:CZ25028511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13110, tel.: 483 712733, e-mail : frantic@genesys.cz (dále jen „Prodávající“) Tyto obchodní podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti smluvních stran jeho zákazníků (dále jen "Kupující"). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi plně souhlasí. Objednávka se stává pro obě strany závaznou potvrzením ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném, nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.frantic.cz Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Nákup prostřednictvím e-shopu lze uskutečnit pouze na území České a Slovenské republiky.

Dodací podmínky

Zboží bude odesláno ihned po připsání fakturované částky na účet Prodávajícího, zpravidla do 3 pracovních dnů. Pokud objednané zboží není skladem, bude Kupující o této skutečnosti informován e-mailem . V případě, že bude zboží v přiměřené době (cca 12 pracovních dnů) k disposici má Prodávající právo realizovat dodáni s prodlouženou dodací lhůtou. O prodloužené dodací době bude Kupující vyrozuměn prostřednicvím e-mailu. Předáním zboží na dopravce přechází odpovědnost za zboží na Kupujícího. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě ke Kupujícímu. Prodávající nabízí vícero druhů dopravy a plateb. Možnost dopravy a platby si Kupující zvolí v průběhu vyplňování objednávky.

Ceny za zboží a způsob platby

Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Platba na dobírku nebo platba předem bakovním převodem. Způsob úhrady si Kupující může zvolit v průběhu objednávky. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši uhrazeno.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Zboží musí být Kupujícím bez zbytečného odkladu zasláno na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Zboží nesmí být použité, nebo poškozené a musí být kompletní , včetně originálního obalu a průvodních listin, schopné dalšího prodeje. Zboží musí Kupující poslat jako obyčejnou zásilku, nikoliv na dobírku. Dobírky nebudou přijaty. V případě odstoupení od smlouvy doporučujeme použít tento formulář.doc Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Při vyprodání zásob, ukončení výroby zboží.

Vrácení peněz

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou Kupujícímu vráceny peníze za zboží prostřednictvím bankovního převodu a to nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží. Ve formuláři pro odstoupení od smlouvy uvede Kupující číslo bankovního účtu, na který si přeje prostředky vrátit.

Reklamace

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku v zákonné lhůtě, a to od okamžiku dodání zboží Kupujícímu, případně v trvání delším, pokud je to uvedeno v návodu k použití. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při zpracování a to zjevné i skryté. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě, případné zjevné poškození obalu je nutno reklamovat při přebrání zboží od dopravce. Záruka se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení , vady vzniklé použitím pro jiné účely než uvedené v návodu, nebo chybnou manipulací, praním a čištěním.

K reklamaci musí být přiložena účtenka, která bude obsahovat:
identifikaci reklamujícího a prodávajícího,
identifikaci reklamovaného výrobku, včetně uvedení data prodeje,
konkretizaci rozporu s kupní smlouvou, popř. reklamovaných vad,
požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace,
datum uplatnění reklamace a předpokládaný termín vyřízení reklamace,
podpis reklamujícího

Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, nebo při změně své obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost zveřejní Prodávající nejméně 5 pracovních dnů předem na www.frantic.cz. Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecný soud v Jablonci n.N. Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce, dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Spotřebitel má možnost tyto obchodní podminky archivovat i reprodukovat. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015.